درباره شرکت امین  زرفام

شرکت “توسعه سرمایه امین زرفــام” یکی از شرکت های تابعه هلدینگ فرانگر زرفام است که در حوزه سرمایه گذاری و توسعه منابع مالی و افزایش بهره وری درعملکرد مالی شرکتهای هلدینگ فعالیت می نماید. دامنه فعالیت های آن شامل مطالعه طرح های سرمایه گذاری، تامین اعتبارات، سرمایه گذاری یا تملک سهام شرکتهای مورد نظر، مدیریت راهبردی منابع مالی و افزایش بهره وری عملکرد مالی شرکت ها می باشد. این شرکت از طریق بکارگیری دانش روز دنیا در حوزه مطالعات اقتصادی، روشهای نوین تامین سرمایه، بکارگیری استانداردهای مدیریت مالی و بکارگیری شیوه های نوین مدیریت مالی همچنین بکار گیری پتانسیل نیروی انسانی تحصیل کرده و مستعد کشور، در ایران و منطقه خلق ارزش و ثروت می نماید.

تعهد ما در شرکت ” توسعه سرمایه امین زرفام” اهتمام به افزایش دارایی ها و سودآوری مشتریانمان با امانتداری و تخصص است.